Browse Our Dictionary
V

victim

༡། རྐྱེན་ངན་ཕོག་ས། གནོད་ཡུལ། = ན་ཚའམ། ནག་ཉེས། གོད་ཆག་ལ་སོགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ས། ༢། གསད་བྱ། དམར་མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་སྲོག་ཆགས། = བསད་དེ་དམར་མཆོད་དུ་དབུལ་བར་བྱ་བའི་དུད་འགྲོའམ་མི།