Browse Our Dictionary
V

video camera

བརྙན་ལེན་པར་ཆས། = གཟུགས་བརྙན་གང་ཞིག་བརྙན་ཐག་གི་སྟེང་དུ་ཕབ་པའམ། གཟུགས་བརྙན་དེ་དག་བྱ་རའི་མེ་ལོང་གི་འཆར་ཤེལ་དུ་གཏོང་བའི་པར་ཆས་ཤིག