Browse Our Dictionary
V

videophone

བརྙན་འཕྲིན་ཁ་པར། =སྐྱེ་བོ་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་མཐོང་ཐོས་ཐུབ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་འཆར་ཤེལ་དང་པར་ཆས་ཡོད་པའི་ཁ་པར་ཞིག