Browse Our Dictionary
V

viper

ལྭའི་པར་དུག་སྦྲུལ། = མཆེ་བ་རིང་བའི་དུག་ཅན་གྱི་སྦྲུལ་ཞིག་སྟེ། ཁྱད་པར་དུག་སྦྲུལ་དེའི་མགོ་ཞེང་དང་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་ལ། རྒྱབ་ངོས་ཀྱི་ལྤགས་པ་ནག་ཁྲ་ཅན་ཞིག