Browse Our Dictionary
V

virologist

གཉན་སྲིན་རིག་པ་བ། = ནད་རིགས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་གཉན་སྲིན་གང་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གམ་ཆེད་མཁས་ཡིན་པའི་སྨན་པའམ་ཚན་རིག་པ་ཞིག