Browse Our Dictionary
V

virulence

༡། སྡང་ཟུག = སྐྱེ་བོའམ་གནད་དོན་གང་ཞིག་ལ་དགག་ཆ་བྱེད་པའམ་མ་དགའ་བའི་ཚོར་སྣང་དྲག་པོ། ༢། དུག་ཤེད། = ནད་རིགས་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་ཁྱབ་པའི་མགྱོགས་ཚད་དམ་ཉེན་ཁ།