Browse Our Dictionary
V

virus

དྲྭ་འབུ། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མ་ལག་དང་མཁོ་ཆས་སོགས་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་བ་དང་། ཀམ་པུ་ཊར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་འགོ་བའི་དུག་གམ་ནད་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་མཚུངས་པའི་བརྡ་འཕྲིན་ནམ་མ་ལག་ཡིག་ཆ་ཞིག