Browse Our Dictionary
V

vis-à-vis

༡། ཁ་གཏད། ཁ་སྤྲོད། = རང་གི་ཁ་སྤྲོད་དུ་ཡོད་པའམ། གང་ཞིག་དང་ཆ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། དེ་དང་བསྡུར་ནས། = གང་ཞིག་དང་བསྡུར་ཚེ་ཞེས་པའི་དོན་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ཅིག