Browse Our Dictionary
V

visa

༡། མཐོང་མཆན། = གང་ཟག་གང་ཞིག་གིས་བསྐྱོད་པར་འདོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་དབང་འཛིན་པས་སྐྱེ་བོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་དེར་བསྐྱོད་ཆོག་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་དེའི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་སྟེང་བཀོད་པའི་ཆོག་མཆན། ༢། འཁྲོལ་མཆན། = བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་དག་གི་སྟེང་གོ་གནས་མཐོ་བ་དག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མཚོན་པའི་མཚན་རྟགས།