Browse Our Dictionary
V

visual aid

༡། མཐོང་གྲོགས། = གནད་དོན་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པར་རམ་འདེགས་ཆེད་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཁྲ་དང་། བརྙན་པར། པར་རིས་སོགས། ༢། མིག་སྟོན་རམ་འདེགས། = མིག་ཤེལ་ལམ་ཕྱེ་ཤེལ་ལྟ་བུ་སྣང་བ་གསལ་པོ་ཡོང་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཡོ་བྱད།