Browse Our Dictionary
V

vocational guidance

ལས་རིགས་སློབ་སྟོན། = སློབ་གྲྭའམ་དམིགས་བསལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཚན་པ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་དང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། སློབ་གཉེར་བ་གང་ཞིག་གི་འཇོན་ཐང་དང་རང་གཤིས་སོགས་ལ་འཚམས་པའི་ལས་རིགས་སམ། འཚོ་ཐབས་འདེམས་པར་རོགས་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་པའི་ལམ་སྟོན།