Browse Our Dictionary
V

voice over

རྒྱབ་ནས་བརྗོད་པའི་སྐད། = གློག་བརྙན་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་སམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་སོགས་ཀྱི་ནང་དངོས་སུ་མི་མཐོང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ།