Browse Our Dictionary
V

vote of thanks

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད། = གང་ཟག་གམ་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་མང་ཚོགས་དབུས་སུ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བའི་གཏམ་བཤད།