Browse Our Dictionary
V

voter list

འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། འོས་འཕེན་ཐོ་གཞུང༌། = ཐོ་འགོད་བྱས་ཟིན་པའི་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་བྱང༌། དེ་བཞིན་ཚོགས་པ་གང་གི་འབྲེལ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་སྔར་གྱི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་འཁོད་པའི་ཐོ།