Browse Our Dictionary
W

wage compression

བཙིར་ཕོགས་ཐོད་རྒལ། = ལས་མི་གསར་པའི་དགོས་འདུན་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་གླ་ཕོགས་ལས་མང་བ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས།