Browse Our Dictionary
W

wage regulation

གླ་ཕོགས་སྒྲིག་སྲོལ་གཏན་འབེབས། = ཡུལ་མིར་སྤྲོད་པའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་སོགས་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་འབད་རྩོལ།