Browse Our Dictionary
W

walk out

adm,pol ངོ་རྒོལ་ཕྱིར་ཐོན། = མོས་མཐུན་མེད་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་མེད་ཁར་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག