Browse Our Dictionary
W

warden

༡། བཙོན་ཁང་དོ་དམ་པ། = བཙོན་ཁང་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག ༢། དོ་དམ་པ། = སྡོད་ཁང་བྱེ་བྲག་པའི་མི་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་གང་ཟག