Browse Our Dictionary
W

warm compression therapy

དྲོད་དུགས། = ཚྭ་དང་བྱེ་མ་སོགས་མེར་བསྲོས་པའི་རྗེས་སུ་ནད་དམིགས་སྟེང་དུ་བདུག་དགོས་པའི་དུགས་ཀྱི་མིང།