Browse Our Dictionary
W

warrant

༡། ཁྲིམས་སའི་བཀའ་ཤོག = ཉེན་རྟོག་པ་ཞིག་ལ་ཉེས་ཅན་འཛིན་བཟུང་ལྟ་བུ་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སྤྲོད་པར་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ།