Browse Our Dictionary
W

watch list

བྱ་རའི་ཐོ་གཞུང་། =རྒྱུན་ལྡན་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་སྒེར་དང་། ཚོགས་སྡེ་ཁག གཞན་ཡང་དངོས་རྫས་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་དོ་ནན་བྱ་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་།