Browse Our Dictionary
W

watershed

xx ༡། བར་གྱི་སྐམ་ས། = ༡། རྒྱུག་ཆུ་དང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སུ་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་དབྱེ་མཚམས་གཅོད་པའི་ས་མཐོ་ཞིག ༢། འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མཚམས། = གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་སམ་དོན་རྐྱེན་ཞིག