Browse Our Dictionary
W

wave theory

རླབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག = འོད་དང་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འགྱེད་འཕྲོ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་རྟོགས་པར་འགྱེད་འཕྲོ་དེ་དག་རླབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པར་ཆ་འཇོག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པར་འདོད་ཚུལ།