Browse Our Dictionary
W

weathering

འབྱུང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན། = ཉི་མ་དང༌། ཁ་ཆར། རླུང་སོགས་ཀྱིས་བྲག་རྡོའམ་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་ཁ་དོག་གམ་དབྱིབས་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཚུལ།