Browse Our Dictionary
W

weekly off reserve

བདུན་རེའི་ཐོབ་གསེང་གསོག་འཇོག = ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་ལས་མི་རྣམས་ལ་བདུན་རེའི་ཐོབ་བྱའི་གུང་གསེང་སོགས་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་ཟུར་དུ་ཉར་གསོག་བྱེད་པ།