Browse Our Dictionary
W

weight cycling

ལྗིད་ཚད་འཕར་ཆ། = ལྗིད་ཆག་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་རྒྱ་མ་༥ནས་༡༠བར་རམ། ཡང་ན་རྒྱ་མ་༥༠ལྷག་ཆ་མི་སྙོམ་པར་འཕར་ཆག་འགྲོ་ཚུལ་ཞིག