Browse Our Dictionary
W

weight

ལྗིད། = དངོས་པོ་ཞིག་སའི་གོ་ལའམ་བར་སྣང་གི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུང་གཟུགས་གཞན་ཞིག་གིས་ལྟེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཚུར་འགུག་པའི་ཤུགས།