Browse Our Dictionary
W

welcome speech

དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད། = སློབ་གྲྭ་དང་། ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས། ཀམ་པ་ཎི་སོགས་སུ་གསར་དུ་འབྱོར་བའམ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བའི་གསུང་བཤད་ཅིག