Browse Our Dictionary
W

wheatstone bridge

ཝིཊ་སི་ཊོན་མཐུད་ཟམ། = ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་འགོག་ཤུགས་གསུམ་དང༌། གློག་ལམ་གཅིག་དང༌། གློག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཤེས་རྟོགས་སུ་མ་གྱུར་བའི་འགོག་ཤུགས་ཤིག་འཇལ་བྱེད་དུ་བཀོལ་བའི་ཡོ་ཆས་ཤིག