Browse Our Dictionary
W

whetstone

xx བརྡར་རྡོ། = ༡། གྲི་དང་ལག་ཆ་སོགས་ཀྱི་རྔོ་རྣོན་པོ་བཟོབའི་ཆེད་དུ་བརྡར་སའི་རྡོ་ཞིག ༢། རྣོན་པོ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཅ་དངོས་གང་ཡང་རུང་བ།