Browse Our Dictionary
W

whistle blower

གསང་སྒྲོག་པ། = ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་ཚོགས་ལ་ཕྱིར་སྒྲོག་བྱེད་མཁན།