Browse Our Dictionary
W

white mulberry

དར་ཤིང༌། = འདི་ནི་ལོ་ལྷུང་གི་ཤིང་སྨན་སྡོང་པོ་རིང་ལ་མི་ཊར་ ༣ ནས་ ༡༥ ཙམ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། སྡོང་པོ་ཁ་དོག་ནག་སྨུག་ལ་རྩུབ་ཤ་ཅན། ལོ་མའི་དབྱིབས་ངེས་མེད་མཐུག་ལ་སྨད་ཆ་སྦོམ་ཞིང་ཉ་ག་ཆ་སྙོམས་མེད་པ་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ་དང༌། ལོ་མའི་ངར་པ་གྱེས་མཚམས་ནས་མེ་ཏོག་ཤར་བ་ཡིན། ལོ་མའི་མཆན་ཁུང་ནས་འབྲས་བུ་ཆུན་པོར་སྐྱེ་བ་ཡིན།