Browse Our Dictionary
W

white paper

ཡིག་ཆ་དཀར་པོ། = སྲིད་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་སྔོན་དུ། དེའི་གནས་ཚུལ་དང་འཆར་གཞི་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ།