Browse Our Dictionary
W

WHO

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས། = རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་དོ་འཁུར་བྱེད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག