Browse Our Dictionary
W

wikipedia

ཝི་ཀི་རིག་མཛོད། = རིག་ཚན་མང་པོ་ཞིག་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐོག་རིན་མེད་ངང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དྲྭ་ཚིགས་ཀྱི་མིང་ཞིག