Browse Our Dictionary
W

wildlife sanctuary

རི་དྭགས་ཚལ། =སྲོག་ཆགས་རྣམས་རྔོན་པ་དང་གནོད་འཚེ་གཞན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆེད་དུ་དེ་དག་འཚོ་གནས་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ།