Browse Our Dictionary
W

wing commander

(གནམ་དམག་)རུ་དཔོན། = དཔུང་སྡེའི་དེད་དཔོན་གྱི་འོག་མ་དང་དཔུང་ཁག་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གོང་མ་ཡིན་པའི་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གནམ་དམག་དཔོན་པོའི་གནས་རིམ་ཞིག