Browse Our Dictionary
W

wingman

འགུག་རོགས། = རང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བུད་མེད་འགུགས་ཐབས་སླད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རམ་འདེགས་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག