Browse Our Dictionary
W

wireless intercom

སྐུད་མེད་ནང་སྦྲེལ་ཁ་པར། =ནང་འབྲེལ་ཁ་པར་ས་ཚུགས་ཕན་ཚུན་དབར་ཟངས་སྐུད་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་སྐད་ཆའི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱང་འབྲེལ་ཡོ་ཆས་ཤིག