Browse Our Dictionary
W

wish list

མངོན་འདོད་ཐོ་གཞུང་། = དོན་དངོས་ཐོག་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིག་ཡིད་ལ་བརྣག་ཅིང་བྱ་འདོད་ཡོད་པའི་བྱ་གཞག་ཁག་བཀོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག