Browse Our Dictionary
W

withholdings

གླ་འབབ་གཅོག་འཕྲི། =ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡོམས་གླ་འབབ་བམ་ཕྱོགས་བསྡོམས་གླ་ཕོགས་ནས་གླ་ཕོགས་སྡོམ་འབོར་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད།