Browse Our Dictionary
W

work horse

༡། སྙིང་རུས་ཅན། = སེམས་ཤུགས་སམ་སྙིང་རུས་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན། ༢། ཐུབ་ཆེ་བའི་དངོས་པོ། = འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བེད་སྤྱོད་ལེགས་པོ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ།