Browse Our Dictionary
W

work stoppage

ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག = བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྱོ་པོ་དང་གླ་ཕོགས་དམའ་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚང་མས་ལས་ཀ་མི་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག