Browse Our Dictionary
W

workflow

ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ། = བཟོ་གྲྭ་དང་འཛིན་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ།