Browse Our Dictionary
W

workhouse

ལྟོ་ལས་ཁང༌། = དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་མི་རྣམས་གནས་སྡོད་བྱེད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་གླ་ཕོགས་མེད་པའི་ལས་རྩོལ་གྱི་ལན་དུ་ཁ་ཟས་ཙམ་སྦྱིན་པའི་གནས།