Browse Our Dictionary
W

working capital

འཐབ་ལེན་མ་རྩ། = ཚོང་ལས་ལྟ་བུ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་དང་ཡོ་ཆས་སོགས་ཉོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་ཚོང་ལས་མུ་མཐུད་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་དངུལ་འབོར་ཞིག