Browse Our Dictionary
W

working-class

soc,adm ལས་རྩོལ་གྲལ་རིམ། = དངུལ་དང་དབང་ཆ་དེ་ཙམ་མེད་ཅིང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལུས་ཀྱིས་རྩོལ་བས་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཞིག