Browse Our Dictionary
W

working class

ངལ་རྩོལ་གྲལ་རིམ། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་དངུལ་འབོར་དང་དབང་ཆ་སོགས་དེ་ཙམ་མེད་པར་རྒྱུན་གཏན་ངལ་རྩོལ་ལས་རིགས་སུ་འཇུག་པའི་སྡེ་ཁག