Browse Our Dictionary
W

working memory

ལས་དྲན། དཀའ་ངལ་སེལ་བ་དང་མགོ་རྙོག་པའི་ཡུལ་རྟོགས་ཀྱི་བྱ་བར་མཁོ་བའི་དྲན་པ་ཞིག་དང་། འདིར་ཡུན་ཐུང་དྲན་པ་དང་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་བཅས་ཚུད་ཡོད།