Browse Our Dictionary
W

working paper

༡། ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ། = འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ། ༢། གླ་འཐུས་ཆོག་མཆན། = རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་གླ་ཕོགས་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག